پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتی کوه گبری، شرق رفسنجان

پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتی کوه گبری، شرق رفسنجان

نویسنده‌گان:

[ زهرا عابدپور ] - دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
[
حبیب ا... قاسمی ] - استادیار پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
[
حمید احمدی پور ] - استادیار پترولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
محمود صادقیان ] - استادیار پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود

خلاصه مقاله:

کوهگبری در ۵۷ کیلومتری جنوبغربی کرمان و در شرق رفسنجان، در زون ساختاری ارومیه- دختر واقع شده است. این منطقه عمدتاً از سنگهای آهکی کرتاسه فوقانی و کنگلومرای پلیژنتیک پالئوسن زیرین تشکیل شده که دو استوک کوچک گرانیتی لوکوکرات کالکوآلکالن در آن نفوذ کردهاند. در اثر نفوذ این توده ها و تراوش سیالات حاصل از آن ها به درون سنگهای آهکی میزبان، یک مجموعه اسکارنی با ترکیب کانیشناسی متنوع متشکل از گارنت ( گروسولار، آندرادیت)، کلینوپیروکسن (دیوپسید - هدنبرژیت)، ولاستونیت، وزوویانیت، اپیدوت،فلوئوریت، منیتیت، هماتیت،
اسپیکولاریت و ... تشکیل شده است.
توده های گرانیتی مزبور دارای ترکیب گرانیت تا آلکالی گرانیت و ماهیت کالکوآلکالن بوده است. در نمودارهای همزمان تا بعد از برخورد محیطهای I ژئوشیمیایی مختلف در قلمرو نمونههای تفریق یافته ماگماتیسم گرانیتی نوع درون قاره ای (WPG) قرار می گیرند.

کلید واژه ها: کرمان