پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی رباط زنگیجه

پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی رباط زنگیجه

نویسنده‌گان:

[ سیدمحمدحسین رضوی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
[
نرگس سادات فرامرزی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران

خلاصه مقاله:

توده گرانیتوئیدی رباط زنگیجه به صورت استوک های گرانیتی در ۸۵ کیلومتری جنوب غرب بردسکن و جنوب کوههای زبرکوه، در زون ایران مرکزی و بلوک طبس واقع شده و در سنگهای دگرگونه ای از نوع گنیس، آمفیبولیت، میکاشیست و فیلیت نفوذ کرده است. سن آن به روش،U-Pb ۶۲۴ میلیون سال( پرکامبرین) بدست آمده است. این سنگها عمدتاً از نوع گرانودیوریت، مونزوگرانیت، سینوگرانیت و گرانیت هستند. بافتهای غالب درتوده مزبور گرانولار ، میکروگرانولارپورفیری، پورفیروگرانولار، میرمکیت، گرافیک، پرتیت و میلونیتی می باشد. از نظر تکتونیکی توده گرانیتوئیدی در زون برشی حاصل از عملکرد گسل هایی چون نایبند با روند شمال شرق جنوب غرب قرار دارد. فعالیت این گسل سبب تشکیل گنیس، گرانیت گنیس و در برخی مناطق شیستوزیته شده وگنیس ها در حقیقت گرانیتهایی هستند که تحت تاثیر استرس قرار گرفته اند. زمان وقوع دگرگونی دینامیکی یا دگرشکلی، ۱۵۱ میلیون سال محاسبه شده است. این سنگها دارای منشاء آذرین بوده و در ردیف سنگهای پرآلومین و سری کالکوآلکالن قرار می گیرند. همچنین آنها از نوع گرانیتوئیدهای قوس آتشفشانی و پس از کوهزایی می باشند.


کلمات کلیدی:

پترولوژی، ژئوشیمی، گرانیتوئید، رباط زنگیجه، بردسکن

کلید واژه ها: خراسان رضوى