پالئوبیوژئوگرافی و اهمیت بیوستراتیگرافی در مطالعه نهشته های دونین بالایی البرز مرکزی

پالئوبیوژئوگرافی و اهمیت بیوستراتیگرافی در مطالعه نهشته های دونین بالایی البرز مرکزی

نویسنده‌گان:

[ سیدحسین هاشمی ] - گروه زمین شناسی-دانشکده علوم
[
مهتاب فهیمی ] - دانشگاه تربیت معلم تهران

خلاصه مقاله:

پالینوفلورای نسبتاً متنوعی با حفظ شدگی ضعیف تا تقریباً خوب، شامل میکروفیتوپلانکتون ها (پرازینوفیت ها و آکریتارک ها)، میوسپورها، کیتینوزوآها و اسکلوکودونت ها در نهشته های دونین شمال ایران (کوههای البرز) وجود دارد. در پالینوفلورای مذکور فرم هایی از میکروفیتوپلانکتون ها و میوسپور های با گسترش چینه شناسی شناخته شده، در مقیاس جهانی، وجود دارند. در این مجموعهDictyotidium senticogremium یک فرم از پرازینوفیت ها با مشخصات مورفولوژیکی مشخص است که از نهشته های اوایل دونین بالایی (فرازنین) سازند جیرود در دو برش چینه شناسی شمال دروار (جنوب غرب دامغان) و غرب گرمابدر (شمال شرق تهران) گزارش شده است. این گونه در برش های چینه شناسی مذکور همراه با آکریتارک ها، پرازینوفیت ها، و میوسپورهای
مشخص اوایل دونین پسین (فرازنین) دیده می شود. در مقاطع چینه شناسی مطالعه شده، ا ین گونه دارای گسترش چینه شناسی محدودی است، بنابراین، می توان از این فرم به عنوان یک شاخص بیوستراتیگرافی برای تطابق درون حوضه ای رسوبات دونین پسین البرز مرکزی استفاده نمود.


کلید واژه ها: تهران