پالینولوژی سازندکلات درحوضه رسوبی کپه داغ

پالینولوژی سازندکلات درحوضه رسوبی کپه داغ

نویسنده‌گان:

[ محسن علامه ] - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
[
ابراهیم قاسمی نژاد ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران
[
عبدالله سعیدی ] - سازمان زمین شناسی کشور

خلاصه مقاله:

سازند کلات یکی از واحدهای رسوبی حوضه کپه داغ درشمال شرق ایران به سن کرتاسه بالایی با لیتولوژی سنگ آهک ماسه ای و شیل آهکی است که مرز زیرین آن با سازند نیزار بطور هم شیب می باشد و بطور هم شیب زیر سازند پسته لیق قرارگرفته است. برای نخستین بار سازند کلات برمبنای پالینومرفهای موجود درآن (خصوصاً داینوفلاژل هها) و درسه برش چهچهه، تنگ نیزار وپدلی از شمال غرب به جنوب شرق مورد ارزیابی قرار می گیرد. با مطالعه ۹۰ اسلاید پالینولوژیکی تعداد ۳۱ جنس و ۴۰ گونه از داینو سیست ها شناسایی گردید. سن این سازند برمبنای داینوسیس تها مائیس تریشتین بالایی و محیط رسوبی آن(درقسمتهای شیلی) محیط ساحلی نریتیک داخلی تادریایی باز وبسیار کم عمق پیشنهاد می شود. همچنین با توجه به تعداد گون ههای داینوفلاژله و نسبت فرمهای کوریت به کویت، پروکسیمیت و پروکسیموکوریت(C : PPC) سیستم ترکتهای سازند کلات در برشهای یاد شده عموماً از نوLST م یباشد.

کلید واژه ها: خراسان شمالى