ژئوشیمی سنگ های توده لخشک و دای کهای مرتبط با آن, شمال غرب زاهدان

ژئوشیمی سنگ های توده لخشک و دای کهای مرتبط با آن, شمال غرب زاهدان

نویسنده‌گان:

[ علی کنعانیان ] - دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم, دانشگاه تهران
[
مهدی رضائی کهخایی ] - دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم, دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

توده گرانودیوریت لخشک در شما لغرب زاهدان واقع شده و تعداد زیادی دایک موازی با روند شما لشرق-جنو بغرب پس از جایگزینی آن را قطع نمود هاند. دای کها اغلب در داخل زو نهای برشی تزریق شده و از نظر سن گشناسی, ترکیب گرانودیوریت تا مونزودیوریت دارند. کلیه این سن گها از نوع کالکوآلکالن و غالباً متاآلومین هستند. روند کاهش مقدار اکسیدP2O5در برابر افزایشSiO 2 در این سن گها مشابه گرانی تهای I است. بررسی رفتار ژئوشیمایی عناصر کمیاب بر روی نمودارهای عنکبوتی نشان م یدهد که سن گهای توده گرانودیوریتی لخشک ازLREE و LIL غنی شده و از Y و HREE تهی شد هاند. مقادیر نیکل, کروم, میانگین Fe2O3 + MgO + TiO2) = ۷/۱ عددMg# =۰/ ۵ میانگین مقدارY<۱۵/ و ۱۳ Yb<۱/ ۲ این سن گها مشابه ماگماهای
آداکیتی است که از ذوب بخشی سن گهای پوسته اقیانوسی جوان فرورو یا پوسته پایینی آمفیبولیتی در عمق بیش از 35 کیلومتر سرچشمه گرفت هاند. همچنین نسب تهای بالایCs/La ,La/Nb ,Sr/Yو تهی شدگی ماگما از HREE احتمالاً به خاطر باقی ماندن گارنت در سنگ منشا و عدم شرکت آن در تولید مذاب تشکیل دهنده سن گهای توده گرانودیوریتی لخشک م یباشد.


کلمات کلیدی:

ژئوشیمی, گرانودیوریت, آداکیت, فرورانش, زاهدان

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان