نگاهی به مهمترین عوامل ایجاد کننده زمین لغزش

نگاهی به مهمترین عوامل ایجاد کننده زمین لغزش

نویسنده‌گان:

[ رسول اجل لوئیان ] - عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
عباس بابااحمدی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
[
صدیقه تقی پور ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

زمین لغزش به عنوان یک پدیده زمین شناسی در اثر عوامل مختلفی باتاثیرات متفاوت به وجود می آ ید. در کشور ما عوامل بارندگی های سنگین فصلی - ذوب برفها ویخچالها – فرسایش های رودخانه ای –عوامل انسانی وزلزله از مهمترین عوامل به وجود آورنده زمین لغزش می باشند.


کلید واژه ها: سایر موارد