چینه شناسی و فسیل شناسی (فرامینیفرا) سازند قم در نواحی قپاق تپه و شیرین سو در غرب رزن

چینه شناسی و فسیل شناسی (فرامینیفرا) سازند قم در نواحی قپاق تپه و شیرین سو در غرب رزن

نویسنده‌گان:

[ پدرام رفیعی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
[
داریوش باغبانی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

خلاصه مقاله:

مطالعه نهشته های سازند قم در غرب رزن و برداشت نمونه از دو برش چینه شناسی منجر به شناسایی جنسها و گونه هایی از فرامینیفرهای بنتیک، پلاژیک و همچنین غیر فرامینیفرها شد. بر پایه فرامینیفرهای شاخص سن برشهای مورد مطالعه میوسن پیشین (بوردیگالین) تعیین گردید. ضخامت سازند قم در برش قپاق تپه 5/169 متر و ضخامت سازند قم در برش شیرین سو ۶۵ متر می باشد. مجموعه فرامینیفرها در این برشها با بایوزوناسیون آدامزو بورژیو ۱۹۶۷(Adams And Bourgeois) و با بایوزونهای Meandropsina iranica , Borelis melo curdica قابل مقایسه است.


کلید واژه ها: همدان