چینه نگاری سکانسی سازند ایلام در منطقه فارس (برش روزمینی کنگان و چاه بزپر ۱)، جنوب باختر ایران

چینه نگاری سکانسی سازند ایلام در منطقه فارس (برش روزمینی کنگان و چاه بزپر ۱)، جنوب باختر ایران

نویسنده‌گان:

[ لاسمی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران.
[
طباطبایی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال.

خلاصه مقاله:

سازند ایلام ( سانتونین-کمپانین ) یکی از سنگ های مخزن هیدروکربن در جنوب باختر ایران است. این سازند بطور عمده، از سنگ های کربناته ساخته شده است. رسوبات کربناته سازند ایلام ( برش کنگان و چاه بزپر ۱) در سه کمربند رخساره ای دریای باز، سد و تالاب پشت سد نهشته شده اند. از ویژگی های کمربند رخساره ای دریای باز سازند ایلام داشتن رخساره های آهکی دوباره نهشته شده(Calciturbidite) است، که نمایانگر بالا بودن سطح آب دریا، نرخ بالای رسوبگذاری کربنات، حمل و نهشته شدن در بخش ژرف دریااست. بنابراین، سازند ایلام در پلاتفرم کربناته با انتهای پرشیب نهشته شده است. بررسی چینه نگاری سکانسی سازند ایلام در برش های مورد مطالعه به شناسایی یک سکانس رسوبی انجامیده است. مرزهای پایینی و بالایی این سکانس مرز سکانسی نوع 1 (SB1) است.دسته رخساره ای وابسته به پیشروی تند سطح نسبی آب دریا(TST) در بردارنده رخساره های دریای باز است. سطح یا زون بیشترین پیشروی آب دریا (mfs/mfz) با گلسنگ آهکی تا وکستون بیوکلاستی دریای باز مشخص شده است. دسته رخساره ای HST با رخساره های دریای باز آغاز شده و سپس با رخساره های آهک دوباره نهشته شده، دریای باز، سد و تالاب دنبال شده است.

کلید واژه ها: فارس