بررسی رخساره های ترومبولیتی ایران از دیدگاه پالئواکولوژی و چینه شناسی توالی ها

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده دکتر یعقوب لاسمی -علیرضا طهماسبی-مسعود لطف پور
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
ترومبو لیت ها (thrombolites) به عنوان ساختمانهای زیستی(organic buildups) از تاثیر متقابل ارگانیسم های میکروبی (microbialal organism) با دیگر موجودات از قبیل بی مهرگان دریایی (metazoans) تشکیل می شوند. این اشکال دارای ساختمان داخلی منحصر به فردی می باشد که بر اساس آن شناسایی و تقسیم بندی می شوند.
افق های متعددی از رخساره فوق در نواحی مختاف ایران، بویژه در بلافصل ناپیوستگی های بزرگ چینه شناسی (sequence boundary type 1) مشاهده شده اند، که از موارد فوق می توان به ویژگی های ساختاری افق های ترومبولیتی موجود در سازندهای میلا و الیکا در منطقه البرز، سازند کنگان در منطقه زاگرس و سازند چمن بید در حوضه رسوبی کپه داغ اشاره نمود.البته ترومبولیتهای مذکور از لحاظ ویژگیهای ساختاری و میزان مشارکت ارگانیسمهای دیگر تفاوتهایی با یکدیگر دارند. بررسی ترومبولیتهای فوق از دیدگاه پائواکولوژی و محیط رسوبی نیز بسیار مهم است. بطوریکه ظهور آنها نشانگر استقرار شرایط خاص پس از یک انقراض بزرگ جهانی ( mass extinction) می باشد، که در توایهای چینه شناسی نقاط مختلف جهان نیز به همین ترتیب گزارش شده اند. بر اساس مطالعات انجام گرفته بر روی افقهای مذکور ظهور رخساره ترومبولیتی به عنوان شروع پیشروی های بزرگ آب دریا تفسیر می شود که معمولاٌ در قاعده اولین پاراسکانس رسوبی فاز پیشرونده (Transgressive systems tract) پدیدار شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد