مطالعات زمین شناسی و کانی شناسی دگرسانیهای گرمابی (کائولینیتی شدن) در شمال شمال شرق اصفهان

مطالعات زمین شناسی و کانی شناسی دگرسانیهای گرمابی (کائولینیتی شدن) در شمال شمال شرق اصفهان

نویسنده‌گان:

[ غلامرضا پورنقشبند ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
محمدحسین یوسف زاده ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
[
بتول تقی پور ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

خلاصه مقاله:

بخشهای شمال شمال شرق اصفهان (حواشی کوهستان کرکس) که بخشی از نوار ماگماتیسم سنوزوئیک ایران مرکزی محسوب م یشود در ترشیر (ائوسن) پهنه ولکانیکی وسیعی را شامل شده است. تود ههای نفوذی بعدی (الیگو میوسن) سبب رخداد دگرسانیهای گرمابی بطور پراکنده در دو منطقه کشه(keshe) و مارسار شد هاند. دگرسانیها در سنگهای ولکانیکی عمدتاً آندزیتی با مجموعه کانیهای شاخص دگرسانیهای اسیدسولفات یا آرژیلیک پیشرفته همراه است. همیافتی آلونیت کائولینیت از منشأ هیپوژن و ژاروسیت کائولینیت از منشأ سوپرژن به ترتیب در کشه و مارسار مشاهده می شود.

کلید واژه ها: اصفهان