مطالعه کانیایی و ژئوشیمی اسکارن مس خوت، غرب یزد

مطالعه کانیایی و ژئوشیمی اسکارن مس خوت، غرب یزد

نویسنده‌گان:

[ جاویدان حاجی آقامحسنی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
[ ساسان لیاقت ] - دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
[ محبوبه حسینی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:

کانسار اسکارن خوت در ارتباط با توده نفوذی آذرین گرانودیوریتی شدیداً دگرسان شده که در داخل کربنات های نایبند ( باسن تریاس) نفوذکرده میباشد. درکانسار اسکارن مس خوت کانه زایی به صورت رگه ای وافشان صورت گرفته است. سنگ میزبان کانه زایی اصلی در زون های اسکارنی خوت آهک است، که حاشیه گرانیتوئید خوت را احاطه کرده است. اندواسکارن در کانسار خوت توسط جانشینی اپیدوت وپیروکسن به جای پلاژیوکلاز قابل تشخیص است. گرانیتوئید اپیدوتی شده از علائم مرحله اولیه متاسوماتیسم در کانسار خوت است. پیروکسن در انودواسکارن ودر حاشیه پلازیو کلاز ها تمرکز می یابد. این کانی همواره توسط گارنت قهوه ای ایزوتروپ وبی شکل همراهی می گردد. حفرات غنی از گارنت اغلب بصورت نا منظم قابل تشخیص است. مگنتیت در مناطقی که رگه ها وحفرات حضور دارند متبلور گشته است این کانی در زون اسکارنی همراه با پیروکسن وگارنت در رگه ها ۱۵ تا ۲۰ رشد کرده است. پیروکسن نسبت به گرانیتوئید خوت دارای زون بندی منظمی است، بدین m وحفرات گونه که هدنبرژیت در مرکز ودیوپسید در حاشیه زون اسکارنی متبلور گشته اند. ترکیب عنصری به صورت منظم در زون های اسکارنی تغییرمی کند، یک تهی شدگی درSiO 2همراه با یک غنی شدگی در FeO(T) از گرانیت به سمت زون اسکارنی است. اندواسکارن کانسار خوت از لحاظMgO ,FeO(T) ، MnO، CaO غنی شده است واز لحاظ SiO2, TiO2, Al2O3, K2O تهی شده است . CaO, FeO(T) رفتار مشابهی در اندواسکارن دارند وبدین معنی که کانه زایی آهن همراه پیشرفت مجموعه کانی های کربناتی در طول آلتراسیون پسرونده است.


کلید واژه ها: یزد