مطالعه کانی شناسی وریزساختاری مسکویت وبیوتیت در سنگهای دگرگونی ناحی های شرق باتولیت الوند

مطالعه کانی شناسی وریزساختاری مسکویت وبیوتیت در سنگهای دگرگونی ناحی های شرق باتولیت الوند

نویسنده‌گان:

[ محمدمهدی فرهپور ] - عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
[
رضا زارعی سهامیه ] - عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
[
رامین ساریخانی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
[
سیامک بهاروند ] - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

خلاصه مقاله:

محدوده بررسی شده واقع در جنوب شرقی شهر همدان و شرق باتولیت الوند قرار دارد. سنگهای این منطقه شامل اسلیت، فیلیت و میکاشیستها با انواع کانیهای پورفیروبلاستی استارولیت، آندالوزیت و گارنت است. در این منطقه دو مرحله عمده دگرگونی و دگرشکلی رخ داده است که در طی هر مرحله کانیهای دگرگونی و عناصر فابریکی صفحه ای وخطی تشکیل شده است. عناصر فابریکی فاز اول شامل شیستوزیته اولیه S1 و خطوار ههای اولیه (L1) است و در طی فاز دوم نیز عناصر فابریکی شیستوزیته ثانویه (S2) و خطوارههای ثانویه (L2) همراه با ساختهای ماکروسکپی تشکیل شد هاند. فاز دوم دگرگونی نسبت به فاز اول شدیدتر بوده و لذا همراه با آن عناصر فابریکی بیشتر توسعه یافته اند. جهت یافتگی عمده کانیهای صفحه ای میکاها نیز در این فاز در میکاشیستهای منطقه ایجاد شده است. بر اساس مطالعه پتروفابریکی صورت گرفته و تشکیل و جهت یافتگی رخ ورق ههای میکا { ۰۰۱ } در تمام زونهای دگرگونی در طی دگرشکلی صورت گرفته و تطبیق آن با دیگر عناصر فابریکی نتیجه گرفته م یشود که این مرحله دگرشکلی بر اثر نیروهای جانبی و با روند N56 صورت گرفته است.


کلید واژه ها: همدان