مدیریت بهره برداری از ذخایر استراتژیک کرومیت در بهینه سازی راههای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله

مدیریت بهره برداری از ذخایر استراتژیک کرومیت در بهینه سازی راههای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله

نویسنده‌گان:

[ مهرداد سلیمانی ] - دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
[
حمید آقاجانی ] - دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

خلاصه مقاله:

در سند چشم انداز ۲۰ ساله هدف بر آن است که ایران به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه قلمداد شود. راههای دستیابی به این هدف جز با بررسی شرایط واقعی فعلی و اقتصاد صنعتی و معدنی در هر بخش ممکن نخواهد بود. در این مقاله ابتدا وضعیت معادن و فلز کروم، در شرایط فعلی ایران بررسی و سپس جایگاه ایران در منطقه معرفی می شود و در ادامه پارامترهای تاثیر گذار در تعیین استراتژی بهره برداری بهینه به تفصیل بحث و بررسی می گردند. با آنالیز تغییرات هر کدام و سپس به کمک منحنی هوبرت و تاخیر نقطه میان عمر، چگونگی کاهش بهره برداری به گونه ایی مشخص می شود که عمر ذخایر افزایش یافته و با افزایش ظرفیت کارخانه های فروکروم ارزش افزوده بالایی برای آن ایجاد گردد. در نتیجه تغییرات ژئوپالیتیکی باید به گونه ایی پیش رود که در تولید و عرضه کرومیت علاوه بر عدم مواجه با مشکلات متعدد، سایر پارامترها نیز اثر بخش گردند.


کلمات کلیدی:

استراتژی صنعتی و معدنی، فاکتور میزان استفاده، ارزش افزوده، منحنی هوبرت، نقطه میان عمر.


کلید واژه ها: سایر موارد