محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان نفتی سلمان

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان نفتی سلمان

نویسنده‌گان:

[ لاسمی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
[ پیروی ] - گروه زمی نشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

خلاصه مقاله:

سازند کنگان (اسکیتین)، سنگ مخزن گاز در جنوب باختر ایران است. بررسی رخسار ههای این سازند در چاه2 SKD-۱ (میدان نفتی سلمان) نشان م یدهد که این سازند در کمربندهای رخسار های سدهای االیتی، تالاب پشت سد و پهنه کشندی نهشته شده است. رخسار هها و کمربندهای رخسار های نشا ندهنده رسوبگذاری در بخش داخلی یک پلاتفرم کربناته نوع رمپ است. تغییرات عمودی رخسار هها نشان م یدهد که سازند کنگان از دو سکانس رسوبی ساخته شده است. مرز پایینی سکانس زیرین ناپیوستگی نوع ۱ است در حالیکه مرز بین دو سکانس و مرز بالایی سکانس زبرین ناپیوستگی نوع ۲ است. هر سکانس از دسته رخسار های TST رخسار ههای سدی)وHST دربردارنده دربرگیرنده رخسار ههای تالاب پشت سد و پهنه کشندی) ساخته شده است

کلید واژه ها: خوزستان