محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش الشتر و چاه خانه سرخ – ۱، شمال خاوری لرستان

محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش الشتر و چاه خانه سرخ – ۱، شمال خاوری لرستان

نویسنده‌گان:

[ یعقوب لاسمی ] - دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران شمال
[ محمدعلی کاوسی ] - مدیریت اکتشاف وزارت نفت
[ سیدابوالقاسم محمودی ] - دانشگاه تربیت معلم تهران

خلاصه مقاله:

سازند سروک(Albian-Turonian) با ستبرای بیش از ۷۰۰ متر به طور عمده از سنگ های کربناته دریای کم ژرفا و ژرف ساخته شده است. جهت بررسی محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی این سازند در شمال خاوری منطقه لرستان، برش سطحی الشتر و برش زیرزمینی چاه خانه سرخ- ۱ مطالعه شده اند. مطالعه بیش از ۳۷۰ پلاک نازک تهیه شده از نمونه های روزمینی، مغزه ها و خرده های بدست آمده از حفاری چاه به شناسایی ۱۴ رخساره کربناته انجامیده است. این رخساره ها در برش الشتر در کمربندهای محیطی پهنه کشندی، تالاب، سد و دریای باز (کم ژرفا و ژرف) و در چاه خانه سرخ در کمربند محیطی دریای باز ژرف (رخساره های آهک دوباره نهشته شده و پلاژیک) نهشته شده اند. محیط رسوبگذاری سازند سروک با محیط های کربناته امروزی باهاماس و فلوریدا همسان است و در پلات فرم با انتهای پرشیب(Shelf) نهشته شده است. بررسی تغییرات عمودی رخساره ها در مقاطع نازک و لاگ های ژئوفیزیکی پرتو گاما و صوتی نشان می دهد که سازند سروک در برش الشتر(سنومانین) دارای سه سکانس رسوبی و در چاه خانه سرخ(سنومانین-تورونین) دربردارنده سه سکانس رسوبی است(بخش پایینی سازند سروک در چاه خانه سرخ، حفاری نشده است). در برش الشتر مرز پایینی سکانسI گسله است، سایر مرزها در این برش ناپیوسته (1SB ) هستند. در چاه خانه سرخ، مرز پایینی سکانسI حفاری نشده است، دیگر مرزها به جز مز بالای سکانس III که ناپیوسته است، پیوسته (2SB) هستند.


کلید واژه ها: لرستان