ماگماتیسم پالئوژن منطقه تنگ چنار

ماگماتیسم پالئوژن منطقه تنگ چنار

نویسنده‌گان:

[ جواد قانعی اردکانی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه پیا م نور(سخنران)
[ محمدعلی مکی زاده ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

منطقه مورد مطالعه در جنوب تنگ چنار و در محدوده ای به مختصات ۵۴ درجه و ۱۵ دقیقه تا ۵۴ درجه و ۳۱ دقیقه طول شرقی و ۳۱ درجه تا ۳۱ درجه و ۱۵ دقیقه عرض شمالی واقع شده است. سنگهای ولکانیک و آذرآواری ائوسن گستره وسیعی را در منطقه مورد مطالعه پوشانده است و با طیف ترکیبی سنگ شناسی ریولیت، داسیت، آندزیت و بازالت می باشد.دردیاگرامهای هارکر طیف پیوسته ای بین ترکیبات سنگی وجود دارد که مبین تفریق ماگمایی می باشد. براساس دیاگرامهای ژئوشیمیایی این سنگها ماهیت متاآلومین و کالکوآلکالن پتاسیم متوسط تا بالا را دارند وبالاخره سنگهای منطقه دارای منشاء اختلاطی (گوشته - پوسته) و در ارتباط با حاشیه فعال قاره ای می باشند.

کلید واژه ها: اصفهان