ماهیت سنگهای کردیریت- ژدری تدار منطقه سرابی استان همدان

ماهیت سنگهای کردیریت- ژدریتدار منطقه سرابی استان همدان

نویسنده‌گان:

[ زهرا بدرزاده ] - دانشجوی دوره دکتری پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس
[ مسیب سبزه ای ] - پژوهشکده علوم زمین سازمان زمی نشناسی و اکتشافات معدنی کشور
[ مهراج آقازاده ] - دانشجوی دوره دکتری پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

سنگهای کردیریت-ژدری تدار و میگماتی تهای همراه آنها برای پی بردن به خاستگاه این سنگهای کمیاب در منطقه سرابی همدان مورد بررسی دقیق قرار گرفت. مطالعات صحرایی نشان داد که این سنگها طی فرایند میگماتیتی شدن سنگهای پلیتیک منطقه سرابی همدان بوجود آمد هاند. بر اثر میگماتیتی سنگهای پلیتیک این منطقه که جزئی ازهاله دگرگونی اطراف باتولیت همدان میباشند، مذا بهای گرانیتی(Mobilizate) بوجود آمده و تفاله باقیمانده آن (Restite) سنگهایی است که از دو کانی کردیریت و ژدریت غنی میباشد. مطالعه روابط بین کانیهای رستیت مذکور و مبیلیزای گرانیتی نشان از آن دارد که بین مذاب لوکوکراتیک حاصل از ذوب بخشی و تفاله کردیریت – ژدریت تبادلات یونی نیز صورت گرفته است.

کلید واژه ها: همدان