مقایسه روشهای برگردان داده های لرزه ای و تعیین تخلخل با مثالی از میدان نفتی بهرگانسر

مقایسه روشهای برگردان داده های لرزه ای و تعیین تخلخل با مثالی از میدان نفتی بهرگانسر

نویسنده‌گان:

[ آزاده حسینی ] - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
[ محمد مختاری ] - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
[ محمدعلی ریاحی ] - موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
[ محمودرضا ترابی ] - مدیریت اکتشاف شرکت نفت

خلاصه مقاله:

اهمیت و نقش تعیین کننده خواص پتروفیزیکی در بررسی مخازن نفت و گاز، ایجاب می کند که از هر گونه اطلاعاتی برای پی بردن به این خواص استفاده نمود.یکی ار روشهای متداول و مفید جهت بررسی تغییرات لیتولوژی و تخلخل در میادین نفت و گاز کاربرد برگردان لرزه ای می باشد. در این مقاله ضمن مقایسه روشهای برگردان لرزه ای( روش خارهای پراکنده، روش بر پایه مدل) نتایج حاصل از این مطالعه جهت تعیین پارامترهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل به انجام رسیده است.
میدان نفتی بهرگانسر در شمال غرب خلیج فارس قرار دارد. اطلاعات لرزه نگاری دو بعدیPC ۲۰۰۰ این میدان را تحت پوشش قرار می دهد. در این مطالعه بعد از بررسیهای کلی یکی از خطوط که از نظر کیفیت داده مناسب تشخیص داده شد، انتخاب و روشهای برگردان لرزه ای بر روی آن انجام و مقایسه بعمل آمده است. پس از بررسی نتایج، روش برگردان لرزه ای بر پایه مدل نتایج قابل قبولی را ارائه نموده است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که چون مطالعات تخلخل فقط بر روی یک خط صورت گرفته در نتیجه توزیع تخلخل در کل میدان نفتی فوق قابل دست یابی نمی باشد ولی بر اساس نتایج حاصله بر روی این خط لرزه ای توزیع تخلخل مورد بحث قرار گرفته شده است

کلید واژه ها: تخلخل میداننفتی میداننفتیبهرگانسر پتروفیزیک لرزهنگاری ژئوفیزیک خوزستان