مقایسه تصاویر سنجنده های ETM+ و ASTER برای به نقشه در آوردن مناطق دگرسان شده, مطالعه موردی منطقه کدر استان کرمان

مقایسه تصاویر سنجنده های ETM+ و ASTER برای به نقشه در آوردن مناطق دگرسان شده, مطالعه موردی منطقه کدر استان کرمان

نویسنده‌گان:

[ مهدی فراهانی ] - کارشناسی ارشد اکتشاف معدن- شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
[ امید احمدی ] - کارشناس ارشد اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
[ رنجبر دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه باهنر کرمان ] -

خلاصه مقاله:

توجه به اینکه دگرسانی به عنوان یکی از شاخصهای اکتشافی شناخته میشود، شناخت این مناطق می تواند جهت عملیات اکتشافی در مقیاس ناحیه ای بسیار مفید واقع شود. در این تحقیق از داده های سنجندهASTER و همچنین داده های سنجندهETM+ به منظور نقشه برداری مناطق دگرسان شده در منطقه چهارگنبد کرمان استفاده شده است. مطالعه و مقایسه باندهایSWIR و VNIR سنجنده ETM+ و ASTER نشان داد که با استفاده از آنها می توان مناطق دگرسانی را با دقت بیشتری شناسایی نمود . در این مقاله روشهای مختلف بارز سازی دگرسانی، از قبیل نسبتهای باندی و آنالیز مولفه های اصلی و ترکیب کاذب رنگی، بر روی تصاویر هر یک از سنجنده های فوق اعمال شده و در حین بارز سازی تصاویر، برتری های این دو سنجنده نسبت به هم نیز مقایسه شده است.


کلید واژه ها: کرمان