مقایسه پارامترهای پتروفیزیکی و لیتولوژی سازند آسماری در میادین نفتی شادگان و منصوری

مقایسه پارامترهای پتروفیزیکی و لیتولوژی سازند آسماری در میادین نفتی شادگان و منصوری

نویسنده‌گان:

[ سعید علیزاده پیرزمان ] - کارشناس ارشد زمی نشناسی نفت از دانشگاه شهید چمران اهواز، کارشناس اکتشاف نفت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (شرکت سپانیر)
[ بهمن سلیمانی ] - دکترای زمی نشناسی نفت از دانشگاه رورکی هند، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:

مطالعه مقایس های مخازن روش مطالعاتی جدیدی است که هدف از آن روشن نمودن شباهتها و تفاو تهای مخزنی و نقش پارامترهای موثر در کیفیت مخزن است. با این روش م یتوان پارامترهای کیفیت مخزن را در میادین مقایسه نموده، شباه تها و تفاوتهای حاصله را ارزیابی نمود. مقایسه مخازن بیشتر بر مبنای پارامترهای پتروفیزیکی و لیتولوژی استوار است. مخزن آسماری میادین نفتی شادگان و منصوری از جمله مخازن کربناته ترشیری ایران است که هر سه لیتولوژی عمده مخازن (ماس هسنگ، سنگ آهک و دولومیت) در آن وجود دارد. از جمله شباهتهای این دو میدان
م یتوان به تطبیق زونهای مخزنی با کیفیت بالا با افقهای ماس هسنگی، زیر حد اشباع بودن و فقدان کلاهک گازی، دولومیتی بودن زون ۱ و شایع بودن دولومیتیزاسیون در کل مخزن، اشاره نمود. تفاوتهای دو میدان نیز شامل آبزده بودن زون ۱ منصوری در مقایسه با شادگان، وجود دو سطح تماس آب و نفت و درنتیجه دو مخزن مستقل با کیفیت نفت متفاوت در میدان شادگان، ضخامت کمتر بخش ماسه سنگی اهواز و دو قسمتی بودن آن در میدان شادگان اشاره نمود.

کلید واژه ها: پتروفیزیک سازندآسماری میداننفتیشادگان مخازنکربناته لیتولوژی مخزن زمین شناسی نفت خوزستان