مقایسه ژئوشیمیائی نفت مخزن آسماری میدان نفتی هفتکل با مخزن بنگستان میدان نفتی نفت سفید

مقایسه ژئوشیمیائی نفت مخزن آسماری میدان نفتی هفتکل با مخزن بنگستان میدان نفتی نفت سفید

نویسنده‌گان:

[ بهرام علیزاده ] - عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران
[ لیلا شعبان ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران
[ محمدحسین حیدری فرد ] - کارشناس ارشد اداره زمین شناسی بنیانی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

خلاصه مقاله:

برای اولین بار در ایران دو مخزن با افقهای متفاوت در دو میدان نفتی با یکدیگر مورد مقایسه قرار داده شدند. در این مطالعه خواص ژئوشیمیائی نفتهای مخزن آسماری میدان هفتکل و مخزن بنگستان میدان نفت سفید مورد بررسی قرار گرفته است. نوع و کیفیت نفتهای خام دومیدان، تطابق نسبی، درجه بلوغ، دگرسانی، و محیط گذشته سنگهای منشاء آنها مشخص و تعیین شد. نفتهای خام دو مخزن، پارافینی میباشند. درصد بالای هیدروکربنهای اشباع به آروماتیکی به احتمال زیاد به واسطه مسیر مهاجرت طولانی آنها میباشد. مقدار بسیار کم نسبت پریستان به فیتان (Pri/Phy<۱) در این نفتها شرایط احیائی را نشان میدهد. همچنین این نتایج از طریق نمودار نسبتPri/nC ۱۷ در مقابل نسبت Phy/nC۱۸ تایید شده و بیانگر محیط شدیداً احیائی دریائی بوده که به احتمال قوی از ماده آلی جلبکی (کروژن نوع (II) مشتق شدهاند. فراوانی کربن فرد به زوج در پارافینهای نرمال ( CPI) نفتهای هر دو میدان، مواد آلی دریائی با بلوغ حرارتی بالا را نشان میدهد. مقادیر کم نسبت قاره ای به دریائی( TAR) بدست آمده از کروماتوگرافی گازی برای نفتهای خام دو میدان، نشان دهنده فراوانی مواد دریائی نسبت به قارهای در سنگهای منشاء تشکیل دهنده نفت آنها میباشد. دیاگرام ستارهای نسبت آلکانهای فرد به زوج، سنگهای منشاء یکسانی را برای نفتهای دو میدان پیشنهاد می نماید. بنابراین پیشنهاد می شود که همه این پارامترها را در اکتشافات آینده مد نظر قرار داده تا ریسک حفاری کاهش و کارائی پیش بینی افزایش یابد.

کلید واژه ها: مخزنبنگستان ژئوشیمیایی میداننفتیهفتکل بنگستان میداننفتسفید هیدروکربن زمین شناسی نفت خوزستان