مقایسه ویژگی های ژئوشیمیایی ماگماتیسم آداکایتی با توده های گرانیتوئیدی منطقه جنوب غرب یزد و سونگون در کمربند ارومیه-دختر

مقایسه ویژگی های ژئوشیمیایی ماگماتیسم آداکایتی با توده های گرانیتوئیدی منطقه جنوب غرب یزد و سونگون در کمربند ارومیه-دختر

نویسنده‌گان:

[ وحیده شیخی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز
[ ساسان لیاقت ] - دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
[ علیرضا زراسوندی ] - استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه چمران اھواز

خلاصه مقاله:

تعدادی از توده های گرانیتوئیدی پورفیری واقع در کمربند تکتوماگمایی ارومیه-دختر در قسمت مرکزی و شمال غربی این زون با ترکیب دیوریت، مونزونیت و کوارتز مونزونیت و سن احتمالی الیگو- میوسن ویژگی هایی شبیه به آداکایت را از خود نشان می دهند. با توجه به مطالعات پترولوژی و ژئوشیمیایی، محتویات بالایSr/Y ،Sr ،Al۲O3 و مقادیر پائین Y در این توده ها می تواند مبین یک شرایط ذوب بخشی ورقه اقیانوسی فرورونده و مشابه با ویژگی های ماگماهای آداکایتی باشد. بالا بودن نسبی مقادیرNi و Cr ،CaO ،MgO در این سنگها می تواند دلالت بر، واکنش ماگما با گوه گوشته در حین صعودشان را داشته باشد.


کلمات کلیدی:

گرانیتوئید، ارومیه دختر، ذوب بخشی، آداکایت، گوه گوشته.


کلید واژه ها: یزد