کاربرد روش روند سطحی ارتونرمال در جداسازی مناطق آنومال ژئو شیمیایی از زمینه منطقه سوریان استان فارس

کاربرد روش روند سطحی ارتونرمال در جداسازی مناطق آنومال ژئو شیمیایی از زمینه منطقه سوریان استان فارس

نویسنده‌گان:

[ رضا کاکایی ] - استادیار دانشکد ه مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
[ فرامرز دولتی ] - استادیار دانشکد ه مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
[ حمید سرخیل ] - کارشناس ارشد گروه آموزشی اکتش اف معدن دانشکد ه مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

خلاصه مقاله:

منطقه سوریان در شمال شرقی استان فارس واقع شده است. از نظر زمین شناسی منطقه مورد مطالعه درگذرگاه ۴ زون ایران مرکزی، زون سنندج – سیرجان، زون افیولیتی – رادیولاریتی، زون شکسته زاگرس و زون زاگرس قرار گرفته است. بر اثر حضور زو نهای مختلف و تاثیر آنها در منطقه امکان حضور مناطق پراکنده آنوم ال وجود دارد. بنابراین جهت اکتشاف ژئوشیمیایی این منطقه تعداد ۸۶۹ نمونه برداشت شده و برای ۲۰ عنصر آنالیز گردیده است. در این مطالعه نقشه آنومالی عناصر رسم و جهت حذف آنومال یهای ناحی های از آنومال یهای باقی مانده از روش روند سطحی ارتو نرم ال و حداقل مربعات استفاده گردید. که با استفاده از این رو شها بر روی داد ههای برداشت شده، سطوحی با ر وندهای مختلف عبور د اده و این سطوح به عنوان اثر منطق های برای آن داد هها منظور شده است. با کم کردن این سطح با روند مناسب از داد ههای برداشت شده آنومال یهای باقی مانده حاصل شد ه اند. با تمیز بهترین روند و ترسیم نقش ههای باق یمانده و منطق های، محل آنومال یهای احتمالی مشخص شدند که جهت هر گونه مطالعات بعدی اکتشافی معرفی می گردند.


کلمات کلیدی:

اکتشاف ژئوشیمیایی، روند سطحی ارتونرمال، روش حداقل مربعات، منطقه سوریان


کلید واژه ها: فارس