کاربرد مدل ارتفاع رقومی و داده های سنجنده آستر برای تحلیل ساختارهای زمین شناسی سطحی جهت اکتشاف نفت( مطالعه موردی منطقه فسا)

کاربرد مدل ارتفاع رقومی و داده های سنجنده آستر برای تحلیل ساختارهای زمین شناسی سطحی جهت اکتشاف نفت( مطالعه موردی منطقه فسا)

نویسنده‌گان:

[ سلیمان ایگدری ] - بخش مهندسی معدن ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[ حجت ا... رنجبر ] - بخش مهندسی معدن ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

منطقه مورد مطالعه در منطقه فسا و در استان فارس واقع شده است . این منطقه بخشی از زاگرس چین خورده می باشد . از داده های سنجنده آستر و مدل ارتفاعی رقومی منطقه جهت بررسی سنگ شناسی و تحلیل ساختاری ۴ در -۷- منطقه استفاده شده است . ترکیبات رنگی با باندهای مختلف تهیه گردید که ترکیب رنگی باندهای ۹ رنگهای سرخ -سبز –آبی انتخاب بهتری جهت تفکیک واحدهای سنگ شناسی می باشد . همچنین جهت بررسی تغییرات سنگ شناسی از روش مولفه های اصلی و تبدیل رنگ از سام انه سرخ-سبز- آبی به سامانه شدت رنگ - سیری رنگ و ته رنگ( ISH) استفاده گردید که هر دو روش جهت تفکیک سنگ شناسی مفید می باشند . آنالیز ساختارهای زمین شناسی به کمک انطباق تصاویر رنگی آستر بر روی مدل ارتفاعی رقومی منطقه انجام پذیرفت . این مدل به ما این امکان را می دهد که ساختارهای منطقه را از زاویه دلخواه بررسی نماییم . زاویه شیب لایه ها نیز با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی منطقه محاسبه شد و سپس بر روی تصاویر آستر جهت بررسی های دقیقترمنطبق گردید.

کلید واژه ها: فارس