کاربرد منطق فازی در تلفیق داده های سنجنده+ ETM، ژئوفیزیک هوایی و زمین شناسی برای بارزسازی مناطق دگرسان شده، منطقه چهارگنبد استان کرمان

کاربرد منطق فازی در تلفیق داده های سنجنده+ ETM، ژئوفیزیک هوایی و زمین شناسی برای بارزسازی مناطق دگرسان شده، منطقه چهارگنبد استان کرمان

نویسنده‌گان:

[ مهدی فراهانی ] - کارشناسی ارشد اکتشاف معدن- شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
[ مهدی قرشی نژاد ] - کارشناس ارشد اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
[ حجت ا... رنجبر ] - دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

منطقه چهارگنبد در بخش جنوبی کمربند آتشفشانی- رسوبی ایران مرکزی قرار دارد. به علت نفوذ توده هایی از جنس گرانودیوریت، دیوریت، گرانیت، مونزونیت با سن الیگومیوسن در سنگهای آتشفشانی ائوسن، غالبا کانی سازی مس و دگرسانی شدید در قسمت جنوبی این کمربند بوجود آورده است. روشهای دورسنجی می تواند برای اکتشاف این کانسارها و نقشهبرداری هاله های دگرسانی اطراف توده های نفوذی استفاده شود. روشهای مختلفپردازش تصاویر از جمله ساخت ترکیبات رنگی، نسبتهای باندی، آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ETM+ انجام شد. نسبت های باندی بدست آمده در این تحقیق نشان داد که نسبت باندی 5/7 برای مناطق دگرسانی و 4/3 برای پوشش گیاهی و 3/1 نیز برای بارز سازی اکسید های آهن مفید است. آنالیز استاندارد مولفه های اصلی نیز در منطقه نشان داد که مولفه اصلی پنجم دارای بارگذاری بالا بوده و مناطق دگرسانی را به خوبی بارز می کند. داده های ژئوفیزیک روی منطقه نشان داد مناطق دگرسان شده، از شدت میدان مغناطیسی پایین، شمارش پتاسیم، توریم و اوانیوم بالایی برخوردارند. ترکیب و آنالیز داده های ماهواره ای (شامل نسبت باندی 5/7 و مولفه اصلی پنجم) و ژئوفیزیک هوایی بوسیله روش طبقه بندی فازی انجام شد و نقشه هاله های دگرسانی منطقه به دست آمد.


کلید واژه ها: کرمان