کانهزائی پلیمتال گرمابی در کانسار آیقلعهسی (جنوبشرق تکاب)

کانه زائی پلی متال گرمابی در کانسار آیقلعهسی (جنوبشرق تکاب)

نویسنده‌گان:

[ محسن شیرخانی ] - بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
[
نعمت اله رشیدنژادعمران ] - بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
[
مجید قادری ] - بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

کانه زائی پل یمتال آ یقلع هسی، در فاصله ۳۰ کیلومتری جنو بشرق شهرستان تکاب و در زون ساختاری ارومیه- دختر قرار گرفته است. قدیمیترین سن گهای منطقه، اسلیت، فیلیت و شیستهای سبز- خاکستری به سن کرتاسه هستند که توسط مسکوویت گرانیت قبل از ائوسن قطع شدهاند. بر روی واحد شیستی و مسکوویتگرانیت، تناوبی از تو فهای آندزیتی، توف برش، گدازههای آندزیتی و تراکیآندزیتی، ماسهسنگ و کنگلومرا به سن ائوسن قرار میگیرد. واحد غالب در محدوده معدنی، سکانسی از سن گهای رسوبی ترشیری (الیگومیوسن) است که عمدتاً از سیلتستون، ماس هسنگ دان هریز، با مقادیر کمتری گلسنگ و کنگلومرای دان هریز تشکیل شده است. آخرین فاز ماگمایی در منطقه، به صورت گدازههای تراکیتی ظاهر شده، که در بخش شمالی معدن رخنمون یافته است.
سن گهای میزبان در معدن متروکه آیقلعهسی، به سن پلیوسن، شامل سابولکانیکهای داسیتی، ریوداسیتی و لیتیکتوف ریولیتی م یباشند. مه مترین بخش کانیزائی در آیقلعهسی، رگههای سیلیسی- سولفیدی است. این رگهها در طول گسلی با امتدادN30E جایگزین شدهاند. پار اژنز کان یها شامل اسفالریت، گالن، پیریت، کالکوپیریت و تتراهدریت است که با دگرسان یهای آرژیلی، سریسیتی، سیلیسی، پروپیلیتی، کربناتی و ژاروسیتی همراه م یباشند. کان هزائی پل یمتال آ یقلع هسی، بر اساس موقعیت تکتونیکی، نوع تود ههای میزبان، پاراژنز، دگرسانی، محتوای فلزی و ساخت و بافت، در رده ذخایر تیپ اپ یترمال قرار م یگیرد.

کلید واژه ها: یزد