کیفیت شیمیایی منابع آب حوضه آبریز سد ابولفارس و تاثیر سازند گچساران بر آن

کیفیت شیمیایی منابع آب حوضه آبریز سد ابولفارس و تاثیر سازند گچساران بر آن

نویسنده‌گان:

[ حیدر زارعی ] - عضو هیت علمی گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
[ عاطفه اژدری ] -

خلاصه مقاله:

در مطالعات منابع آب، به همان اندازه که کمیت مهم میباشد، کیفیت نیز حائز اهمیت است. گسترش سازند گچساران و رسوبات حاوی نمکهای انحلال پذیر این سازند در حوضه آبریز سد ابوالفارس عامل مهمی در تغییر کیفیت منابع آب میباشد. در این تحقیق برای ارزیابی کیفیت منابع آب و تاثیر سازند گچساران بر آن در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ از منابع آب سطحی و زیرزمینی نمونهبرداری صورت گرفت. نتایج نشان میدهد که علیرغم وجود چندین چشمه کارستی با دبی بالا و کیفیت عالی در سرشاخههای رودخانه ابوالفارس، آب این رودخانه از نظر شرب مناسب نبوده و ساکنین با مشکل آب شرب مواجه هستند.


کلمات کلیدی:

کیفیت شیمیایی، منابع آب، سد ابولفارس، سازند گچساران

کلید واژه ها: خوزستان