کاربرد داده های سنجنده ASTER در ثبت دگرسانی دیرینه کراتر چادرملو، ناحیه بافق، ایران مرکزی

کاربرد داده های سنجنده ASTER در ثبت دگرسانی دیرینه کراتر چادرملو، ناحیه بافق، ایران مرکزی

نویسنده‌گان:

[ ارسیا مقتدری ] - بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
[ فرید مر ] - بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
[ علی محمدزاده ] - دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

خلاصه مقاله:

ذخایر معدنی اغلب حاصل فرایند جریان سیالاتی هستند که اساسا از بعد کانی شناسی سنگ دیواره را دگرسان می کنند یکی از اهداف مهم سنجنده های چند طیفی پیشرفته و ابرطیفی ثبت اپتیکی ویژگیهای سطح زمین با استفاده از صدها باند طیفی است. مطالعات پیشین نشان می دهد که سنجش از دور می تواند دگرسانی درجات مختلف را با کمک سنجنده هایی با قدرت تفکیک مکانی و طیفی متفاوت تشخیص دهند.سنجندهASTER قادر به اندازه گیری تابش بازتابیده از پنجره های اتمسفریTIR و SWIR, VNIR است. در این مطالعه کانیهای دگرسانی ناحیه چادرملو(دیرینه کراتر و کانسار آهن وابسته) در صحرا مورد بررسی و پ ژوهش قرار گرفته و بشکل موفقیت آمیزی با به کارگیری تکنیکهای Correlated ، MNF transform ، Decorrelation stretch ، FCC ، IARR ،(MEM) Mathematical Evaluation Method و filterبر روی تصاویر ASTER ثبت شدند.همچنین الگوهای دگرسانیهای سدیمی، پتاسیمی و سیلیسی-سریسیتی تشخیص داده شد.این پژوهش نشان می دهد که توانایی ودقتMEM از تکتیک فیلتر انطباقی 2× 2 بهتر است. نتایج نشان می دهد که فرایند کانی سازی گرمابی بشکل گسترده ای در منطقه مورد مطالعه عمل کرده است.با مقایسه این هاله ها با مجمو عه کانیهای دگرسانی کانسارهای تیپ اکسید آهن(Cu-Au-U-REE) شاید بتوان عنوان کرد که کانسار آهن چادرملو عضو انتهایی طیف کانسارهای تیپ کایرونا- اکسید آهن(Cu-Au) است.

کلید واژه ها: سایر موارد