زون بندی ژئوتکنیکی مسیر تونل انتقال آب سبز کوه به منظور بررسی پتانسیل لهیدگی

زون بندی ژئوتکنیکی مسیر تونل انتقال آب سبز کوه به منظور بررسی پتانسیل لهیدگی

نویسنده‌گان:

[ حمیدرضا زارعی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
[ علی ارومیه ای ] - دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه زمین شناسی مهندسی
[ سعیده خالصی مقدم ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

ماهیت خطی بودن سازه های زیرزمینی نظیر تونل ها باعث می شود تا طراح در طول مسیر با شرایط زمین شناسی متنوع و توده سنگ هایی با ویژگی های مختلف روبرو شود . بنابراین پیش بینی رفتار زمین نقش مهمی در موفقیت طراحی دارد . در این مقاله سعی بر آن شده است تا با استفاده از مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک مسیر تونل انتقال آب سبزکوه به زون های ژئوتکنیکی با رفتار و ویژگی های مشابه تقسیم گردد و بر اساس اطلاعات پایه موجود در هر زون ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ ها و پتانسیل لهیدگی در آن زون برآورد شود .


کلمات کلیدی:

رفتار زمین، زمین‌شناسی مهندسی، زون‌بندی ژئوتکنیکی، پتانسیل لهیدیگی

کلید واژه ها: سایر موارد