روشی برای طراحی پایگاه داده‌های مکانیک سنگی

روشی برای طراحی  پایگاه داده‌های مکانیک سنگی

نویسنده:

[ سیامک هاشمی ] - دکتر ژئوتکنیک، شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر)

خلاصه مقاله:

با وجود اینکه استفاده از فن آوری اطلاعات و پایگاه های داده سالهاست که در مهندسی ژئوتکنیک به کار گرفته شده، ولی هنوزفرمت واحدی برای ثبت، نگهداری و انتقال داده ها در زمینه مکانیک
سنگ ارائه نگردیده است . با توجه به اینکه در حال حاضر در ایران فعالیت های مطالعاتی متعددی شامل آزمون های متعدد آزمایشگاهی و برجای مکانیک سنگ برای پروژه های مختلف سد سازی،
تونل سازی، راه سازی و غیره در حال انجام می باشد، نیاز روز افزونی به ایجاد پایگاه داده مناسب جهت ثبت و ساماندهی داده های به دست آمده با فرمتی واحد وجود دارد . متن حاضر با
تکیه بر فرمت AGS نحوه طراحی یک پایگاه داده مکانیک سنگی را تشریح می نماید


کلمات کلیدی:

آزمون های آزمایشگاهی و برجا، مکانیک سنگ، پایگاه داده، فرمت AGS

کلید واژه ها: سایر موارد