تعیین سطح بحرانی شکست شیروانی‌های خاکی با استفاده از روش جستجوی شبکه ای تکرار شونده

تعیین سطح بحرانی شکست  شیروانی‌های خاکی با استفاده از روش جستجوی شبکه ای تکرار شونده

نویسنده‌گان:

[ یاسر نعیمی ] - کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت مهندسی کانی کاوان شرق
[ محمد عطائی ] - استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
[ آرش افشاریان ] - کارشناس ارشد استخراج معدن، شرکت مهندسی کانی کاوان شرق

خلاصه مقاله:

یکی از مهمترین مسایل در تحلیل پایداری شیروانی ها تعیین سطحی با کمترین ضریب اطمینان و به عبارت دیگر سطح بحرانی شکست است . در اکثر نرم افزارهای تحلیل پایداری شیب، سطح
بحرانی شکست بر اساس روش جستجوی شبکه ای (Grid Search) تعیین می شود . زمان بربودن، حجم بالای عملیات و مهمتر از آن تعیین سطوح کاندیدای شکست قبل از شروع جستجو از معایب
روش جستجوی شبکه ای می باشد . در این مقاله روش جستجوی شبکه ای تکرارشونده (Iterative Grid Search) که از روش های بهینه سازی حذفی می باشد، ارائه شده و نرم افزار کامپیوتری آن توسعه داده شده است . روش جدید جستجوی شبکه ای تکرارشونده برای برطرف کردن نارسایی های روش جستجوی شبکه ای و با اثبات یک حالته بودن تابع هدف و ادغام آن با روش های حذفی بهینه سازی، ارائه شده است . دراین روش شبکه ی اولیه، شبکه ای با تعداد گره کم درنظر گرفته می شود . پس از انجام محاسبات، گره متناظر با ضریب اطمینان کمینه حاصل شده، سپس محدوده های بعدی جستجو با توجه به موقعیت آن گره تعیین می گردد . این عملیات تکرارشده و پروسه تا دست یابی به دقت مورد نظر ادامه می یابد .


کلمات کلیدی:

سطح بحرانی شکست، تحلیل پایداری شیب، جستجوی شبکه‌ای، روش‌های حذفی بهینه‌سازی، جستجوی شبکه‌ای تکرارشونده


کلید واژه ها: سایر موارد