تعیین نسبت آب به سیمان و فاصله چال های تزریق سد سیازاخ

تعیین نسبت آب به سیمان و فاصله چال های تزریق سد سیازاخ

نویسنده:

[ ایوب نوری ] - کارشناس ارشد مکانیک سنگ ; دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

در طی عملیـاتتزریق ملاتی از سیمان یا سایـر مواد مناسب به داخل تودهسنگ تزریق میگردد و شکستگیها با آن پر شده و توده سنگ به یک واحد یکدست تبدیل می شود . نـسبت آب بـه سـیمان( W/C ) یکی از پارامترهایی است که هنگام اجرای عملیات تزریق در سطح زمین تعیـین مـی شـود این نسبت یکی از مهمترین فاکتورهای مؤثر بر زمان، هزینه و بازدهی عملیات تزریـق مـی باشـد . حجمی از توده سنگ که خصوصیات آن اصلاح می شود به عمق نفوذ دوغاب بستگی دارد، بنابراین ضروری است که عمق ن فوذ دوغاب پیش بینی گردد . روشهای تجربی مورد استفاده در تعیین عمق نفوذ دوغاب، محدود به شرایط آزمایش و راهکارهای تئور یک بر اساس تئوری محیـط پیــوسته میباشند اما روشهای عددی می توانند ابزاری مناسب برای مدل کردن جریان در توده سنگهایی بـا
توزیع پیچیده شکستگی باشن د . در این تحقیق از شاخص نفوذپذیری ثانویه ) ) SPI و مـدل عـددی المانهای مجزا به ترتیب جهت تعیین نسبت آب به سیمان و پیش بینی فواصل چال های تزریـق در
سد سیازاخ استفاده شده است . کیفیت توده سنگ حاصــل از SPI و درجـه درزه داری مغـزه هـای حفاری، مرجع مهمی برای طراحی اصلاح زمین میباشد . فواصل بدست آمده چالهای تزریق در سد سیازاخ همخوانی خوبی با پیشبینی نتایج عددی داشته اند.


کلمات کلیدی:

تزریق، نسبت آب به سیمان، عمق نفوذ دوغاب، شاخص نفوذپذیری ثانویه

کلید واژه ها: کردستان