تعیین مهمترین عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش در مخزن سد بهشت آباد توسط مدل CF

تعیین مهمترین عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش در مخزن سد بهشت آباد توسط مدل CF

نویسنده‌گان:

[ محسن غلامی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
[ رسول اجل لوئیان ] - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

یکی از مخاطرات عمده در مناطق کوهستانی ایران و مناطق مشرف به سازه های عمرانی ، وقوع انواع ناپایداریهای طبیعی بویژه زمین لغزش ها می باشد . حوضه آبریز سد بهشت آباد از جمله
مناطقی است که در آن خطرات ناشی از زمین لغزش بایستی مد نظر قرار گیرد . در این پژوهش پایگاه داده های فضایی برای زمین لغزش ها توسط تکنیک های GIS ارائه شده است . ایجاد روابط کمی بین زمین لغزش ها و عوامل مؤثر بر آنها، با کمک مدل فاکتور قطعیت CF (Certainty Factor) مورد بحث قرار گرفته است . عوامل مؤثر بر زمین لغزش ها همانند سنگ شناسی، زاویه
شیب، جهت شیب، ارتفاع و غیره، در منطقه مورد بحث شناسایی شده اند . اجتماع مقادیر CF بر اساس روابط خاص و نیز پهنه بندی زمین لغزش ها، می تواند در شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در زمین لغزش , مفید واقع گردد . در پایان می توان نتایج این تحقیق را در مطالعات زیست محیطی سد به کار برد


کلمات کلیدی:

پایگاه داده های فضایی، سد بهشت آباد، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ، فاکتور قطعیت (CF)

کلید واژه ها: اصفهان