تحلیل عددی سه بعدی اثر فاصله داری و شیب دسته درزه بر عملکرد تیغه TBM

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین کنفرانس مکانیک سنگ
تاريخ برگزاری ۱۵ دی ۱۳۸۶

تحلیل عددی سه بعدی اثر فاصله داری و شیب دسته درزه بر عملکرد تیغه TBM

نویسنده‌گان:

[ مصطفی شریف زاده ] - استادیاردانشکده مهندسی معدن،متالورژی ونفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[ امیرعبداله ایران زاده ] - دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:

عملکرد ماشین حفرتمام مقطع تونـل ) ) TBM بـه عملکـرد تیغـه هـای آن بـستگی دارد . بـسیاری ازعوامل زمین شناسی وشرایط توده سنگ بر عملکرد تیغه ها موث رند؛ درایـن مقالـه ازیـک روش
مدلسازی عددی سه بعدی بر پایه روش اجزای مجزا بـرای بررسـی اثـرات شـیب و فاصـله داری دسته درزه ها بر فرآیند پوسته ای شدن سنگ بوسـیله تیغـه هـای TBM ،اسـتفاده شـده اسـت . متغییرهای مورد مطالعه درحالت سه بعدی شامل،زاویه شیب متغییر درزه درحالت فاصـل ه داری ثابت وفاصله داری متغییر در حالت شیب ثابت درزه هستند . درایـن دوحالـت ،مقدارسـه متغییـر
تنشهای کششی القایی ، تنشهای برشی القایی و حداکثرجابجایی،محاسبه شدندومیزان تنشی کـه درآن احتمال ایجادچیپس وجودداشت،به عنـوان میـزان تـنش بحرانـی درهرمقطـع ضـبط شـده ودرفاصله داریهای مختلف درزه ها ویازوایای متفاوت شیب دسته درزه هـا وهمچنـین درمقـاطع متعدد با هم مقایسه شدند تافاصله داری وزاویه شیب بحرانی تخمـین زده شـود . نتـایج حاصـل نشان می دهد که نخست زاویه بحرانی شیب دسته درزه ،زاویه ای مابین 45 تا 60 درجـه خواهـد بود ،که در آن احتمال حداکثر پیشروی وجود دارد،دوم فاصله داری بحرانی که در آن، تأثیر فاصله داری بر میزان تنش بحرانی کاهش چشمگیری می یابد، فاصله 200 mm است ودرنهایت بنظر می رسد اثر زاویه شیب دسته درزه برفرآیند تولید چیپس سنگ بیش از اثر فاصله داری است .


کلمات کلیدی:

چیپس شدن سنگ،ماشین حفرتمام مقطع تونل(T.B.M)، تیغه(Disc cutter)، فاصله داری دسته درزه و شیب دسته درزه

کلید واژه ها: سایر موارد