تحلیل عددی تاثیر سختی عمودی و برشی درز بر دبی آب ورودی به تونل

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین کنفرانس مکانیک سنگ
تاريخ برگزاری ۱۵ دی ۱۳۸۶

تحلیل عددی تاثیر سختی عمودی و برشی درز بر دبی آب ورودی به تونل

نویسنده‌گان:

[ مصطفی شریف زاده ] - استادیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالور ژی و نفت
[ ساحره کارگر ] - دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

خلاصه مقاله:

یکی از عواملی که در طراحی حفریات زیرزمینی از جمله تونل ها باید مورد توجه قرار بگیرد، تخمین دبی آب ورودی به فضای زیرزمینی است . در این تحقیق با استفاده از روش عددی المان
مجزا که قابلیت کاربرد در محیط ناپیوسته و انجام تحلیل همزمان هیدرومکانیکی را داراست، به بررسی اثر سختی ناپیوستگی های موجود در توده سنگ بر میزان آب ورودی به تونل پرداخته می شود . نتایج نشان می دهد با افزایش سختی عمودی و برشی درز، جریان درون ناپیوستگی ها درنتیجه دبی جریان ورودی به تونل افزایش می یابد .


کلمات کلیدی:

تحلیل هیدرومکانیک، المان مجزا، تونل، سختی عمودی و برشی

کلید واژه ها: سایر موارد