تحلیل سه بعدی اثر حفر چالهای راهنما بر تونلهای آب بر نیروگاه آبی سد گتوند علیا

تحلیل سه بعدی اثر حفر چالهای راهنما بر تونلهای آب بر نیروگاه آبی سد گتوند علیا 

نویسنده:

[ جواد هدایت جو ] - کارشناس مکانیک سنگ ، شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

خلاصه مقاله:

سد گتوند علیا در 25 کیلومتری شمال شهرستان شوشتر بر روی رودخانه کارون در بخش گتوند ساخته خواهد شد . مجموعه نیروگاه در پایین دست در ساحل چپ شامل چهار شاخه تونل انتقال آب به قطر 12/6 متر و با فاصله کمتر از 1/5 برابر قطر و چهار حلقه چاه به قطر 13 متر می باشد . چاهها با تعریض چالهای راهنمای به قطر 2 متر به صورت پایین رو حفر خواهند شد . در این تحقیق با داشتن اطلاعات ژئوتکنیکی مسیر و در نظر گرفتن مقاطعی از مسیر و اعمال شرایط مرزی در منطقه، مدل سه بعدی تونلها و چالهای راهنما با استفاده از نرم افزار FLAC3D ساخته
شد . کلیه محاسبات قبل از حفر و بعد از حفر انجام و در هر مرحله کلیه تنشها و جابجاییها محاسبه شد . و در نهایت اثر حفرچالهای راهنما بر تونلها ثبت گردید


کلمات کلیدی:

FLAC3D، تونلهای آب بر، چالهای راهنما، سد گتوند علیا

کلید واژه ها: خوزستان