تحلیل پایداری سه بعدی و طراحی نگهداری تونل های آب بر و چاههای دریچه نیروگاه سد گتوند علیا

تحلیل پایداری سه بعدی و طراحی نگهداری تونل های آب بر و چاههای دریچه نیروگاه سد گتوند علیا 

نویسنده‌گان:

[ جواد هدایت جو ] - کارشناس مکانیک سنگ ، شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
[ احمد جعفری ] - استادیار ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

سد گتوند علیا از نوع سنگریزه ای با هسته رسی است که بر روی رودخانه کارون ساخته خواهد شد . سیستم آبگیر نیروگاه شامل تونلهای آب بر بالائی و پایینی، چاه تحت فشار و تانکرهای
ضربه گیر می باشد و نگهداری آنها که جزو تاسیسات دائمی سدها بشمار می روند از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد . هدف از این تحقیق تحلیل پایداری چاههای دریچه، تونلهای آب بر و تقاطع ایجاد شده ما بین چاه و تونل در زمان حفر این سازه ها می باشد . به همین منظور توده سنگهای ساحل چپ ساختگاه سد با استفاده از روشهای معروف طبقه بندی مهندسی سنگ RMR و Q مورد ارزیابی قرار گرفته و تخمین نگهداری صورت گرفته است . سپس با استفاده از نرم افزاز FLAC3D مدل مورد نظر با اعمال شرایط مرزی و اطلاعات ژئوتکنیکی ساخته شد . سپس کلیه محاسبات در سه مرحله قبل از حفر، بعد از حفر و بعد از اعمال سیستم نگهداری انجام شد و در نهایت سیستم نگهداری بهینه برای تونلها و چاهها پیشنهاد شد .


کلمات کلیدی:

FLAC3D ، تحلیل پایداری ، تونل های آب بر،چاههای دریچه، تقاطع، مدلسازی سه بعدی ، نیروگاه آبی گتوند علیا

کلید واژه ها: خوزستان