تحلیل پایداری دیواره نهایی شرقی معدن چادرملو با استفاده از روش‌های تجربی، تحلیلی و عددی

تحلیل پایداری دیواره نهایی شرقی معدن چادرملو با استفاده از روش‌های تجربی، تحلیلی و عددی

نویسنده‌گان:

[ آرش افشاریان ] - کارشناس ارشد استخراج معدن، شرکت مهندسی کانی کاوان شرق
[
مرتضی اصانلو ] - استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )
[
یاسر نعیمی ] - کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت مهندسی کانی کاوان شرق

خلاصه مقاله:

امروزه مبحث پایداری شیب یکی از پارامترهای تعیین کننده در اقتصاد و ایمنی معادن روباز است . اختصاص یک شیب برای کل دیواره های معدن با توجه به اینکه دیواره ها معمولاً از مصالح مختلف و با ساختارهای متفاوتی تشکیل شده اند، صحیح نمی باشد . طراحی شیب پس از تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی لیتولوژی های مختلف و مشخص شدن محدوده های ژئوتکنیکی پیت تعیین
گردد . در این مقاله با استفاده از روش MRMR و نرم افزارهای SlopeW 2004 و Flac 4.0 شیب بهینه برای دیواره نهایی شرقی معدن ( محدوده 1 ژئوتکنیکی ) بدست آمده است . بدین منظور با تهیه نقشه زمین شناسی و تکتونیک، حفر 5 حلقه گمانه ژئوتکنیکی و تهیه لاگ آن، آزمایش های مکانیکی سنگ، برداشت های سطحی و ... پیت معدن چادرملو به پنج محدوده ژئوتکنیکی تقسیم
گردید . دیواره نهایی شرقی معدن به صورت یک روباره ضخیم آبرفتی با عمق 30 متر بر روی کنگلومرا قرار گرفته است . بررسی ها و مطالعات صورت پذیرفته، نتایج حاصله از حفر 2 حلقه
گمانه ژئوتکنیکی در این محدوده و نتایج مدلسازی نشان داد که در محدوده 1 شمالی شیب نهایی از 37 به 40 افزایش و در محدوده 1 جنوبی شیب نهایی از 48 به 40 درجه تقلیل خواهد یافت .


کلمات کلیدی:

شیب نهایی، معدن چادرملو، محدوده ژئوتکنیکی، لاگ ژئوتکنیکی گمانه‌ها

کلید واژه ها: یزد