تحلیل پایداری بلوکهای سنگی به روش استرئوگرافی مایل، مورد مطالعاتی: ایستگاه خوابگاه – متروی اصفهان

تحلیل پایداری بلوکهای سنگی به روش استرئوگرافی مایل، مورد مطالعاتی: ایستگاه خوابگاه – متروی اصفهان

نویسنده‌گان:

[ رضا آل خمیس ] - کارشناس ارشد مکانیک سنگ , مهندسین مشاور ساز بن پژوه
[ قادر سعادتی ] - کارشناس ژئوتکنیک , شرکت پل و ساختمان الموت
[ احسان بهرامی راد ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[ سعید کریمی نسب ] - استادیار , بخش مهندسی معدن , دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

پایداری توده سنگهای ناپیوسته، که در رویه های آزاد Free face همانند شیروانی های سنگی و حفاری های زیرزمینی رخنمون دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است . در بسیاری از موارد ایداری این توده سنگ هاتوسط ویژگی هائی نظیر مختصات هندسی و مقاومت ناپیوستگی های گسترش یافته در آنها کنترل می شود . در این مقاله پایداری توده سنگ های محدوده ورودی ایستگاه خوابگاه در متروی اصفهان مورد نظر بود . ابتدا ناپیوستگی های حاصل از برداشت گمانه های حفاری و برداشتهای حین اجرا در محدوده مذکور مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس امکان لغزش بلوک ها براساس مکانیسم گسیختگی حرکت در فضای آزاد بررسی شد . بدین منظور نرم افزاری به نام ++ IHPC توسط نگارندگان این مقاله نوشته شد . به کمک این نرم افزار، تصاویر استرئوگرافیکی مایل و مثلث های کروی رسم شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . با توجه به تصاویر استرئوگرافیکی مایل، مشخص شد که این تصاویر بر خلاف تصاویر استرئوگرافی افقی کلیه بلوکهای سنگی بالقوه ناپایدار را تشخیص می دهند . همچنین بررسی این تصاویر نشان داد که در دیواره جنوبی احتمال ایجاد بلوک ناپایدار کم و در دیواره شرقی احتمال تشکیل گوه های ناپایدار بیشتر از دیواره غربی می باشد .


کلمات کلیدی:

بلوک های سنگی، تصاویر استرئوگرافیکی مایل، شیروانی سنگی، رویه‌های آزاد، IHPC++

کلید واژه ها: اصفهان