تحلیل پایداری و طراحی پوشش نهایی تونل راه آهن کوهین محور قزوین – رشت

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین کنفرانس مکانیک سنگ
تاريخ برگزاری ۱۵ دی ۱۳۸۶

تحلیل پایداری و طراحی پوشش نهایی تونل راه آهن کوهین محور قزوین – رشت

نویسنده‌گان:

[ بهنام فردوسی ] - استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی معدن
[ محمد عطایی ] - استادیار دانشگاه دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک
[ رضا میکائیل ] - دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک
[ امیرحسین وثوق ] - کارشناس ارشد سازه، شرکت مهندسین مشاور هراز راه

خلاصه مقاله:

تونل راهآهن کوهین در قطعه اول راهآهن قزوین - رشت - بندرانزلی با یک گالری 100 متری در بخش ورودی و یک گالری 10 متری در قسمت خروجی، طولی معادل 1635 متر دارد . سست بودن ساختگاه تونل، بزرگی مقطع و قرار گیری بخش اعظم تونل در زیر سطح ایستابی از مهمترین ویژگیهایی میباشد که در زمان اجراء، فعالیت تونل سازی را کاملاً تحت تأثیر قرار میدهد .
مهمترین مسئله در طراحی و اجراء این پروژه انتخاب مناسب الگوی حفاری و سیستم نگهداری، به منظور پایداری توده سنگ و کاهش گسترش ناحیه پلاستیسیته در اطراف تونل بوده است . در
طراحی اولیه تونل راهآهن کوهین چندین طرح حفاری ارائه شد که در نهایت با مطالعه و بررسی - های صورت گرفته، مناسبترین طرح از نظر اجرائی و اقتصادی انتخاب شد . در ادامه با استفاده
از روش همگرائی - همجواری و رسم منحنی مشخصه زمین با کمک نرم افزار FLAC و اعمال ترخیص تنش در مدل معادل با همگرائی به وجود آمده تا لحظه استقرار پوشش، سیستم نگهداری
اولیه مناسب برای بحرانی ترین مقطع از طول تونل ( روباره 100 متر و سطح ایستابی 55 متر از خط پروژه ) پیشنهاد شده است . در نهایت پوشش نهایی با توجه به نیروهای استاتیکی ( ناشی از
فشار روباره و آب ) و دینامیکی ( زلزله ) با کمک روش های عددی و تحلیلی پیشنهاد شده است .


کلمات کلیدی:

الگوی حفاری، منحنی مشخصه زمین، پوشش نهایی، طراحی استاتیکی و دینامیکی، FLAC 2D


کلید واژه ها: سایر موارد