تأثیر نیروهای ناشی از نشت آب زیرزمینی بر جابجایی های شعاعی اطراف تونل‌ها (مطالعه موردی : تونل انتقال آب کرمان)

تأثیر نیروهای ناشی از نشت آب زیرزمینی بر جابجایی های شعاعی اطراف تونل‌ها (مطالعه موردی : تونل انتقال آب کرمان)

نویسنده‌گان:

[ حمید محمدی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
رضا رحمان نژاد ] - استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
کوروش کشوریان ] - کارشناس بخش هیدرولیک، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
[
حسین فرزانگان ] - کارشناس بخش هیدرولیک، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

خلاصه مقاله:

یکی از مسائل مهم در پایداری فضاهای زیرزمینی عامل آب زیرزمینی می باشد . به طوریکه وقتی یک تونل در زیر سطح آب زیرزمینی حفر می شود، بر اثر نشت آب به داخل تونل، نیروهای نشتی
بر مقاطع عرضی تونل فعال می شوند . این نیروها بر روی تنش های اطراف فضا تأثیر گذاشته ومنجر به تغییر در میدان جابجایی های اطراف تونل می شوند . بر این اساس این نیروها از جمله عوامل موثر در پایداری تونل می باشند و درک عمیق از نقش آب های زیرزمینی، از ملزومات اساسی در طراحی منطقی فضاهای زیرزمینی می باشد . تونل انتقال آب کرمان، با ارتفاع روباره
متغیر بین 15 تا 1160 متر در استان کرمان واقع شده است که در راستای حفاری آن، تغییرات زیادی در مورفولوژی و ساختار زمین شناسی دیده می شود . همچنین اکثر مقاطع این تونل در
زیر سطح آب زیرزمینی قرار گرفته اند . به این لحاظ در مقاله حاضر، تأثیر نیروهای ناشی از نشت آب زیرزمینی بر رویجابجایی های شعاعی اطراف تونل مذکور، در حالات مختلف بررسی شد . نتایج نشان می دهند که تحت تأثیر وجود آب زیرزمینی، دامنه گسترش جابجایی های شعاعی در جبهه کار و جلوی جبهه کار اطراف تونل، نسبت به حالت خشک افزایش می یابد که باعث کاهش میزان پایداری تونل می شود .


کلمات کلیدی:

تونل انتقال آب کرمان؛ نیروی ناشی از نشت آب؛ جابجایی شعاعی نرمال شده


کلید واژه ها: کرمان