بررسی‌های منحنیهای همگرایی – همجواری متاثر از حفر مرحله ای (تونل اصلی تالون آزادراه تهران شمال)

بررسی‌های منحنیهای همگرایی – همجواری متاثر از حفر مرحله ای (تونل اصلی تالون آزادراه تهران شمال)

نویسنده‌گان:

[ رحیم حسنی ] - کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
[
حسین سالاری راد ] - عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت

خلاصه مقاله:

با توجه به پیچیدگیهای موجود در تحلیل و طراحی تونلها استفاده از روشهای کلی ساده شده به منظور بررسی اندرکنش توده و سازه، در تخمین پوشش مورد نیاز , ضروری به نظر می رسد . روش همگرایی - همجواری یکی از ابزارهای معتبر در این مورد محسوب می گردد . این روش با به تصویر کشیدن طبیعت سه بعدی تنش و کرنش فضای اطراف سینه کار حفاری تونل، درک ساده از پیچیدگیهای آن قسمت از تونل در حال پیشروی را ارائه می دهد . اساس این روش منحنیهایی است که تغییرات هر کدام بازگو کننده شرایط تنش و کرنش دیواره تونل و حائل در فواصل مختلف از سینه کار حفاری می باشند . منحنی عکس العمل زمین، پروفیل تغییر شکل طولی تونل، منحنی مشخصه نگهداری، منحنیهای مورد بررسی در این روش می باشند . در این تحقیق شرایط هندسی پیچیده در یک حفاری چند مرحلهای، در شبیه سازی دوبعدی و سه بعدی مورد بررسی قرار می گیرد و براساس آن روند تغییرات هر منحنی در حفاری چند مرحله ای بسط داده می شود . به طور کلی مکانیزم حاکم بر تغییرات هر منحنی را می توان کاهش فشار محبوس، بازپخش تنش در اطراف فضای حفاری و در نهایت ایجاد جابجایی در حفر هرمرحله دانست


کلمات کلیدی:

روش همگرایی- همجواری، حفاری چند مرحله­ای، منحنی عکس العمل زمین، پروفیل تغییر شکل طولی تونل، منحنی مشخصه نگهداری

کلید واژه ها: تهران