بررسی عملکرد و کاربرد سیستم انحراف سنج در ارزیابی پایداری دیوارهای ایستگاه مترو – مطالعه موردی ایستگاههای قطعه جنوبی متروی اصفهان

بررسی عملکرد و کاربرد سیستم انحراف سنج در ارزیابی پایداری دیوارهای ایستگاه مترو – مطالعه موردی ایستگاههای قطعه جنوبی متروی اصفهان

نویسنده:

[ غلامرضا کشت پرور ] - کارشناس همکار شرکت الموت در متروی اصفهان؛ سرپرست ژئوتکنیک نیروگاه سیاه بیشه - شرکت تابلیه؛ کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:

در مسیر قطعه جنوبی متروی اصفهان حدفاصل میدان آزادی تا ترمینال صفه سه ایستگاه در نظر گرفته شده است . این پروژه به طول 3991 متر می باشد و ایستگاه های دانشگاه، کارگر و خوابگاه
در مسیر آن قرار دارد . در زمان عملیات اجرایی ایستگاهها هیچگونه طرحی برای ابزاردقیق جهت کنترل پایداری ایستگاهها در نظر گرفته نشده بود در صورتیکه در تونلهای مسیر از ابزاردقیق
استفاده می شد . پس از ریزش دیواره شرقی ایستگاه کارگر تیم طراحی جهت کنترل حرکت دیوارهها طرح ابزاردقیقی را آماده نمود که در آن تنها از انحراف سنج استفاده می شد . در این مقاله پس از بررسی عملکرد و کاربرد سیستم انحراف سنج در ارزیابی پایداری ایستگاهها تاثیر طراحی غیر اصولیطرح ابزاردقیق بر پروژه مورد ارزیابی قرار می گیرد


کلمات کلیدی:

ابزاردقیق، سیستم نگهداری، ترانشه، انحراف سنج

کلید واژه ها: اصفهان