بررسی رفتار شیب شمال غربی پیت معدن انگوران و تعیین پارامترهای مکانیک سنگی مصالح تشکیل دهنده‌ی شیب ، وزن توده ی لغزشی و مساحت سطح لغزش

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین کنفرانس مکانیک سنگ
تاريخ برگزاری ۱۵ دی ۱۳۸۶

بررسی رفتار شیب شمال غربی پیت معدن انگوران و تعیین پارامترهای مکانیک سنگی مصالح تشکیل دهنده‌ی شیب ، وزن توده ی لغزشی و مساحت  سطح لغزش

نویسنده‌گان:

[ مهدی روشن قلب ] - کارشناس ارشد استخراج معدن
[
کوروش شهریار ] - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی معدن؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر
[
پرویز معارف وند ] - استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان

خلاصه مقاله:

در صنعت معدنکاری روباز مواردی ممکن است پیش آید که حیات یک معدن به میزان قابل توجهی تحت تأثیر شرایط ناپایداری شیب های پیت قرار گیرد . یکی از این موارد، معدن سرب و روی
انگوران است که با ذخیره ای بالغ بر 12 میلیون تن جزء معادن بزرگ فلزی کشور محسوب می شود . در اوایل سال 1384 ، شیب شمال غربی پیت معدن مزبور با ارتفاع حدود 250 متر از کف
پیت در اثر ترکیب عوارض نامساعد فنی و محیطی دچار ناپایداری شد . طی عملیات رفتار سنجی شیب مشخص شد که ناپایداری جدی بوده و شیب مورد نظر در حال لغزش به درون پیت معدن
است . بروز چنین ناپایداریی، پیش از اجرای اقدامات مقتضی در نهایت به لغزش شیب به درون معدن منتهی شد و علاوه بر مسائل ایمنی که به همراه داشت ضربه ی شدیدی بر اقتصاد معدن وارد آورد . در این مقاله ضمن ارائه ی نتایج حاصل از عملیات رفتار سنجی توده ی لغزشی، پارامترهای مکانیک سنگی مصالح تشکیل دهنده ی شیب تعیین شده و وزن توده ی لغزشی و مساحت سطح لغزش به کمک تکنیک تحلیل برگشتی و با استفاده از تحلیل تعادل حدی در فضای سه بعدی برآورد شدند


کلمات کلیدی:

معدن سرب و روی انگوران، روش تحلیل برگشتی، نرم افزار CLARA

کلید واژه ها: زنجان