مراحل تکاملی و تحولی توده های نفوذی و دگرگونیهای مجاورتی شمال غرب استان یزد

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده موسوی نقره یان- شهرزاد شرافت- محمد علی مکی زاده
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
توده های نفوذی با ترکیب گرانودیوریتی به سن ترشیر در امتداد شرقی گسل دهشیر- بافت در منطقه کوه هارونی رخنمون داشته و باعث شکل گیری اسکارنهای متنوعی (گارنت، پیروکسن، فرواکتینولیت و مگنتیت اسکارن) شده اند. بررسی کانی شناسی و روابط کانیها در توده نفوذی و در اسکارن منشا چند زادی را برای این اسکارنها پیشنهاد می کند. آنگونه که از مطالعات برمی آید مراحل تکامل اسکارن در ارتباط تنگاتنگ با تحولات رخداده در توده گرانودیوریتی می باشد. رخداد پدیده شکستگی نقش اساسی در شکل گیری سیستم هیدروترمال و کانی شناسی و پی آمد آن در هر دو مورد داشته است.

کلید واژه ها: یزد