بررسی امکان تخمین تنش با استفاده از مغزه حفاری

بررسی امکان تخمین تنش با استفاده از مغزه حفاری

نویسنده‌گان:

[ مرتضی احمدی ] - استادیار گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس
[
بهروز سمندری ] - دانشجوی گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

به منظور تعیین مقدار تنش برجا در توده سنگ، روش های متعددی از جمله جک صفحه ای و شکست هیدرولیکی ارائه شده است . دانستن حدود تنش در انتخاب روش تعیین مقدار تنش از اهمیت بالایی برخوردار است . اخیراً روش هایی بدین منظور پیشنهاد شده است . یکی از روش های تخمین تنش، آنالیز سرعت تغییر شکل می باشد . به منظور بررسی قابلیت و توانایی این روش و امکان انجام آن در ایران نمونه های آزمایشگاهی از جنس مارن انتخاب شد . آزمایش به صورت انجام بار محوری در دو سیکل بارگذاری و باربرداری توصیه شده است لذا بر روی نمونه های تهیه شده، این آزمایش انجام شد . از خصوصیات آزمایش، اندازه گیری کرنش در حد میکرون می باشد . پس از انجام آزمایش مشخص گردید که دو سیکل پاسخگوی ارائه تخمین تنش نمی باشد لذا مجدداً نمونه تحت چندین مرحله بارگذاری و باربرداری قرار گرفت و مشخص گردید، حداقل تعداد چهار سیکل بارگذاری و باربرداری برای تشخیص میزان تنش برجا لازم می باشد . همچنین با توجه به امکانات موجود آزمایشگاهی، نحوه انجام این آزمایش مشخص شد


کلمات کلیدی:

تخمین تنش، کرنش، جک صفحه ای

کلید واژه ها: سایر موارد