بررسی پایداری شیروانی‌های سنگی زیر کوله های پل اول قطعه یکم راه آهن میانه – اردبیل

بررسی پایداری شیروانی‌های سنگی زیر کوله های پل اول قطعه یکم راه آهن میانه – اردبیل

نویسنده:

[ سعید مشکین ] - کارشناس ارشد مهندسی معدن، کارشناس ژئوتکنیک مهندسین مشاور تردد راه

خلاصه مقاله:

کوله های پل دره ای شماره یک راه آهن میانه - اردبیل بر روی شیروانی های طبیعی دو طرف دره واقع شده اند که با توجه به اهمیت پروژه، وضعیت پایداری این ترانشه ها مورد بررسی قرار
گرفته اند . بدین منظور ابتدا با استفاده از مقادیر RMR سنگ های دو طرف دره، ظرفیت باربر ی مجاز توده سنگ های مذکور تخمین زده شدند . در مرحله بعد با استفاده از روش استریوگرافیک
احتمال وقوع لغزش های صفحه ای، گوه ای و واژگونی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با روش عددی اجزا محدود، با استفاده از نرم افزار PLAXIS ، وضعیت پایداری شیروانی های مذکور پس از اعمال بار وارده از طرف کوله های پل به برم سر ترانشه ها در حالت های استاتیکی و شبه استاتیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند و مقادیر ضریب اطمینان در حالات مذکور محاسبه شدند .

کلید واژه ها: اردبیل