بررسی پایداری دیواره چاه در روش حفاری تحت تعادل با آنالیز NYZA در یکی از مخازن نفتی سازند آسماری

بررسی پایداری دیواره چاه در روش حفاری تحت تعادل با آنالیز NYZA در یکی از مخازن نفتی سازند آسماری

نویسنده‌گان:

[ کاوه غلامی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[
کوروش شهریار ] - دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:

حفاًری تحت تعادل غالبا به منظور کاهش آسیب وارده به سازند، کاهش ریسک هرزروی سیال حفاری و افزایش سرعت عملیات حفاری مطرح میشود . در این مقاله پایداری چاه در یکی از میادین
نفتی ایران بوسیله نرم افزار FLAC با بحث بر روی نواحی تسلیم شده ( پلاستیک ) برای وزنهای مختلف سیال حفاری بر اساس آنالیز NYZA ، بررسی شده است . نتایج مدلسازی بیانگر آن است
که حفاری با سیالی به وزن 7/34 پوند بر گالن علاوه بر برقراری حالت تحت تعادل در کل مخزن ، باعث کاهش خطر ناپایداری دیواره چاه میگردد


کلمات کلیدی:

پایداری چاه، NYZA ، حفاری تحت تعادل ،سیال حفاری، نرم افزارFLAC

کلید واژه ها: فارس