بررسی پایداری توده سنگهای مقطع خروجی تونل گردنه رخ به روش تجربی و عددی و تحلیل پایداری شیب دهانه خروجی آن

بررسی پایداری توده سنگهای مقطع خروجی  تونل گردنه رخ به روش تجربی و عددی و تحلیل پایداری شیب دهانه خروجی آن

نویسنده‌گان:

[ وجیهه علیان ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
[
محمود هاشمی ] - استادیار دانشگاه اصفهان
[
اکبر قاضی فرد ] - دانشیار دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

تونل گردنه رخ با طول 1400 متر، در مسیر جاده اصفهان به طرف شهرکرد در حال احداث است . مقطع تونل نعل اسبی با ابعاد 8/62 متر ارتفاع و 13 متر عرض می باشد . این مقاله شامل ارزیابی ژئوتکنیکی از توده سنگ های مقطع خروجی و تحلیل پایداری مقطع برش زده در دامنه دهانه خروجی تونل گردنه رخ می باشد . ابتدا با استفاده از روش های تجربی، پایداری تونل و نوع
سیستم های نگهدارنده در مقطع خروجی تونل پس از حفاری، مورد بررسی قرار گرفته و سپس در روش عددی با استفاده از نرم افزار PLAXIS ، تنش ها و تغییر مکان ها در این زون مشخص شده
است و با توجه به میزان جابجایی های انجام شده و ظرفیت سیستم نگهداری، میزان و نوع سیستم نگهدارندهبدست آمده از روش تجربی با نتایج حاصل از این روش مقایسه گردیده است .
تحلیل پایداری شیب خاکی ترانشه ایجاد شده در دهانه خروجی تونل نیز به روش تعادل حدی با استفاده از نرم افزار مرتبط با آن SLOPEW انجام گرفت . در نهایت حداقل ضریب اطمینان حاصله
از روش های مختلف، نشان داده شد


کلمات کلیدی:

تونل، گردنه رخ، روش تجربی، روش عددی ، پایداری شیب

کلید واژه ها: اصفهان