بررسی وضعیت پرده آب بند سد سلیمانشاه سنقر

بررسی وضعیت پرده آب بند سد سلیمانشاه سنقر

نویسنده:

[ قادر سعادتی ] -

خلاصه مقاله:

یکی از مهمتر ین مسائل در احداث سدها ی مخزن ی، توانا یی در حفظ آب مخزن و جلوگ یری از نـشت از پی سد و مخزن آن می باشد . برای انجام این مهم از تمه یداتی چون : احداث پرده تزر یق آببنـد در پی سد استفاده می شود . با توجه به قرار گرفتن سد مخزنی سلیمانشاه بر روی سنگهای درزه دار، بررسی پرده آببند در ا ین پروژه از اهم یت بسزا یی برخوردار می باشد . در این مقالـه بـا بررسـ ی وضعیت زم ین شناس ی و ژئوتکن یکی منطقه پ ی سد، کارها ی انجام شـده در ا یـ ن راسـتا و نتـا یج حاصله را مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرف تا بتوان از این نتایج تدابیر لازم را در مرحله فاز بهره برداری پروژه مورد استفاده قرار ده یم . از مهمتر ین نتایج به دسـت آمـده در فـاز طراحـ ی و اجرای پرده م ی توان به وجود نواح ی با م یزان نفوذپذ یری بالا ذکر نمود که نیاز به دقت بالا در فاز نگهداری و توجه زیاد به این مناطق می باشد


کلمات کلیدی:

خصوصیات ژئوتکنیک، سنگ پی، لوژن، نفوذپذیری

کلید واژه ها: کرمانشاه